Tarihin Akışında Geçmişte Yaşananlar ve Geleceğe Bakış…

ON SEKİZİNCi YÜZYlL’a gelindiğinde kölelik, Batı siyaset felsefesinin kök metaforu haline gelmiş, iktidar ilişkilerinin kötü olan her yanını ifade etmeye başlamıştı. Onun kavramsal antitezi olan özgürlük, Aydınlanma düşünürlerince en yüksek ve evrensel siyasi değer addediliyordu. Fakat bu siyasi metaforun kök salmaya başlaması, tam da ekonomik bir pratik olarak köleliğin -yani …

İnanmak sadece inananlara mahsustur…

İnanma insana özgü temel varoluş koşullarından birisidir ve bilmeyle karşılaştırıldığında bir fazlalık taşır: bilme, varolanın özelliklerini olduğu gibi, inanma ise hem olduğu gibi hem de olmadığı gibi edinmeye yönelmedir. İnanma olgusu (fenomeni) bu fazlalığıyla paradoksaldır ama ‘apaçık’tır da: günlük ilişkilerin geniş zemininde dolayımlı düşünüm gerektirmez. Apaçıklık iki anlam barındırır. Birincisi, …

Stiegler Düşüncesinde Birlikte Yaşamın Krizi: Distopya, Robotlar ve Farmakolojik Teknoloji

İçinde bulunduğumuz zamansallık bir post-izm çağı, geleneksel felsefi temellendirmelerin, toplumsal ve politik olana dair modern tanımların, dolayısıyla birlikte yaşamın krizine işaret eder. Bu krizin neden olduğu distopik ruh hali, ilkin geleneksel Batı felsefesinin temelindeki sarsılmadan kaynaklanır. Özellikle modern Batı felsefesinin zeminini oluşturan teleolojik ilerleme fikrinin artık geçerliliğini kaybetmesi, çağın itkisini …

Dionyssos ile Apollon çelişkisi… (Contradiction of Dionysos with Apollon)

Antikçağlardan beri süregelen Dionyssos ile Apollon çelişkisi ve çatışmasını anlatan oyunlarda kullanılan maskeler Rönesans dönemi karnavallarında yeniden güncelleşmiştir. Freud, bu konuya değinen bir yazısında şöyle der: ”Ben’in omuzlarına zorla yüklenen bütün vazgeçmeler ve kısıtlamalar karşısında yasakların bir dönemsellik (periyodite) gözetilerek çiğnenişi bayram ve şenliklerin de kanıtladığı gibi kuraldır; sonuçta bayram …